[Uvertyura na russki narodnye temy]. Uvertyura na temi trechrusskich pesen = [Overture on the themes of three Russiansongs]. Moskva: Gosudast’ennoe Muzikal’noe Izdatel’stvo, 1954.1, score, parts. Duration: 7 min. Orchestration: Strings -2.2.2.2 – 2.2.3.0 – timp.